Kata Seishan

 


Embusen:

Schema.gif (487 byte)

Punto O - Direzione A:

1.gif (601 byte)1         2.gif (586 byte)2          3.gif (554 byte)3         4.gif (588 byte)4

5.gif (508 byte)5           6.gif (562 byte)6           7.gif (569 byte)7             8.gif (535 byte)8

9.gif (514 byte)9           10.gif (546 byte)10         11.gif (544 byte)11       12.gif (503 byte)12

13.gif (559 byte)13    14.gif (647 byte)14  15.gif (669 byte)15

Direzione B:

16.gif (423 byte)16       17.gif (457 byte)17       18.gif (435 byte)18         19.gif (439 byte)19

16 bis.gif (619 byte)16 bis        17 bis.gif (673 byte)17 bis          18 bis.gif (686 byte)18 bis

20.gif (450 byte)20      21.gif (467 byte)21       22.gif (487 byte)22        23.gif (541 byte)23

24.gif (512 byte)24

Direzione C:

25.gif (561 byte)25      26.gif (634 byte)26     27.gif (581 byte)27

Direzione D:

28.gif (547 byte)28      29.gif (587 byte)29   30.gif (563 byte)30

Direzione B:

31.gif (520 byte)31       32.gif (482 byte)32        33.gif (504 byte)33          34.gif (469 byte)34

Direzione A:

35.gif (431 byte)35         36.gif (439 byte)36         37.gif (514 byte)37       38.gif (484 byte)38

39.gif (364 byte)39          40.gif (449 byte)40          41.gif (474 byte)41         42.gif (516 byte)42

Direzione B:

43.gif (374 byte)43        44.gif (393 byte)44        45.gif (396 byte)45         46.gif (471 byte)46

47.gif (440 byte)47       48.gif (484 byte)48        49.gif (433 byte)49

Direzione A - Punto O:

50.gif (373 byte)50       51.gif (446 byte)51      52.gif (502 byte)52        53.gif (505 byte)53

54.gif (489 byte)54         55.gif (626 byte)55