Programmi d'Esame

 

Cintura Gialla

Kihon:

Junzuki

Gyakuzuki

Maegeri

Mawashigeri

Gedan Barai

Chudan Ude Uke (Soto, Uchi, Chudan, Jodan)

Jodan Age Uke

Karazuki

Sanbon Junzuki

Kette Junzuki

Kumite:

Ippon Kumite

Ipponzuki Chudan Ipponme

Ippongeri Ipponme

Sanbonzuki Chudan Ipponme

Sanbongeri Ipponme

Kata:

Pinan Nidan

Bunkai Nidan Ipponme

Ippon Kumite Nidan Ipponme

Applicazione Nidan Ipponme

Bunkai Nidan Nihonme

Ippon Kumite Nidan Nihonme

Applicazione Nidan Nihonme

Posizioni:

Heisoku Dachi

Musubi Dachi

Heiko Dachi

Shizenhontai

Hachiji Dachi

Uchi Hachiji Dachi

Teiji Dachi

Renoiji Dachi

Zenkutsu Dachi

Junzuki No Tsukomi No Ashi

Gyakuzuki No Ashi

Gyakuzuki No Tsukomi No Ashi

Nekoashi Dachi (Mahanmi, Hanmi, Shomen)

Gyaku Neko Ashi

Kake Dachi

Kokutsu Dachi

Moroashi Dachi

Kiba Dachi

Shiko Dachi

Naifanchi Dachi

Sugi-Ashi

Tate Seishan

Yoko Seishan

Armi Naturali:

Seiken

Tettsui

Ura-Tettsui

Ura-ken

Ipponken

Nakadaka-Ipponken

Oyayubi Ipponken

Hiraken

Heiken

Yohon Nukite

Nihon Nukite

Ippon Nukite

Kumade

Haishu

Shuto

Haito

Harite

Barate

Toho

Yubi-Basami

Washide

Tekubi

Kakuto

Shotei

Keito

Seriuto

Wan (Nai, Gai, Hai, Shu)

Empi

Josukutei

Yubisaki

Marukibusu

Sokuto

Haisoku

Chosoku

Kakato

Ashi-No-Ura

Hiza

Sune

Teoria:

Comportamento

Cosa il Karate

Storia

Rei

Il testo di riferimento per lo studio di questi argomenti il primo volume della collana Quaderni Tecnici.


Cintura Arancione

Kihon:

Junzuki No Tsukomi

Gyakuzuki No Tsukomi

Kette Junzuki No Tsukomi

Kette Gyakuzuki No Tsukomi

Urazuki

Tatezuki

Agezuki

Nagashizuki

Uraken Uchi

Tettsui Uchi

Haishu Uke

Sokuto

Shuto Uke

Yokogeri

Morote Soto Uke

Mae Ude Hineri Uke

Shotei Gedan Barai

Haito Soto Uke

Jodan Sasae Uke

Tobikomizuki

Ashi Barai

Surikomi Ashi

Surikomi Maegeri

Uramawashi

Kumite:

Ipponzuki Chudan Nihonme

Ippongeri Nihonme

Sanbonzuki Chudan Nihonme

Sanbongeri Nihonme

Shiai

Waza Kumite Ipponme

Waza Kumite Nihonme

Taoshi Waza Ipponme

Taoshi Waza Nihonme

Kata:

Pinan Shodan

Bunkai Shodan Ipponme

Ippon Kumite Shodan Ipponme

Applicazione Shodan Ipponme

Bunkai Shodan Nihonme

Ippon Kumite Shodan Nihonme

Applicazione Shodan Nihonme

Teoria:

Kime

Mizu No Kokoro

Hen Ho

Il testo di riferimento per lo studio di questi argomenti il secondo volume della collana Quaderni Tecnici.


 

Cintura Verde

Kihon:

Tsukkomi Uke

Empi

Otoshi Uke

Teisho Uke

Ushirogeri

Mawashizuki

Kagizuki

Hittsuigeri

Hiki Uke

Kumite:

Ipponzuki Jodan Ipponme

Ippongeri Sanme

Sanbonzuki Jodan Ipponme

Sanbongeri Sanme

Waza Kumite Sanme

Waza Kumite Yohonme

Taoshi Waza Yohonme

Taoshi Waza Gohonme

Kata:

Pinan Sandan

Bunkai Sandan Ipponme

Ippon Kumite Sandan Ipponme

Applicazione Sandan Ipponme

Bunkai Sandan Nihonme

Bunkai Sandan Sanme

Ippon Kumite Sandan Sanme

Bunkai Sandan Yohonme

Teoria:

Zan Shin

Tsuki No Kokoro

Il testo di riferimento per lo studio di questi argomenti il secondo volume della collana Quaderni Tecnici.


 

Cintura Blu

Kihon:

Morote Tsuki

Yama Tsuki

Mikazuki Geri

Juji Uke

Kake Uke

Sokumen

Ilimi Uke

Awase uke

Tekubi

Kumite:

Ipponzuki Jodan Nihonme

Ippongeri Yohonme

Sanbonzuki Jodan Nihonme

Sanbongeri Yohonme

Waza Kumite Gohonme

Waza Kumite Ropponme

Taoshi Waza Ropponme

Taoshi Waza Nanahonme

Kata:

Pinan Yondan

Bunkai ...

Teoria:

Energia

Il testo di riferimento per lo studio di questi argomenti il volume 3 della collana Quaderni Tecnici.


 

Cintura Marrone

Kihon:

Uchi Ilimi

Hiraki Uke

Nagashi Uke (a-b)

Uchi Nagashi

Hineli Nagashi

Wazuki

Morotezuki

Osae Uke

Kakiwake Uke

Mae Ude Deai Osae Uke

Sokutei Osae Uke

Sokuto Osae Uke

Te Osae Uke

Nami Gaeshi

Koken Uke

Sukui Uke

Kakato Uke

Keito Uke

Seryuto Uke

Tobi Mawashi Geri

Tobi Yoko Geri

Kumite:

Ipponzuki Jodan Sanme

Ipponzuki Jodan Yohonme

Ippongeri Gohonme

Ippongeri Ropponme

Sanbonzuki Jodan Sanme

Sanbonzuki Jodan Yohonme

Sanbongeri Gohonme

Sanbongeri Ropponme

Waza Kumite Nanahonme

Waza Kumite Happonme

Waza Kumite Kyuhonme

Waza Kumite Jupponme

Taoshi Waza Happonme

Taoshi Waza Kyuhonme

Taoshi Waza Jupponme

Taoshi Waza Juipponme

Kata:

Pinan Godan

Bunkai ... (del Godan)

Naifanchi

Il testo di riferimento per lo studio di questi argomenti il volume 3 della collana Quaderni Tecnici.


Si rocorda inoltre che gran parte degli argomenti tratti nei programmi di esame sono reperibili, oltre che nella collana Quaderni tecnici,  nelle pubblicazioni del M Berengario edite dalla NES di Roma:

Karate Kata Kumite

Karate Waza Kumite

Karate dalla A alla Z


torna alla Home Page

Icona Home Page.JPG (4998 byte)