Kata Passai

 


Embusen:

schema.gif (716 byte)

Punto O - Direzione A:

1.gif (514 byte)1              2.gif (624 byte)2

Direzione B:

3.gif (517 byte)3               4.gif (442 byte)4

Direzione A:

5.gif (498 byte)5              6.gif (531 byte)6

Direzione C:

7.gif (741 byte)7            8.gif (741 byte)8              9.gif (673 byte)9

Direzione A:

10.gif (738 byte)10            11.gif (743 byte)11              12.gif (733 byte)12            13.gif (802 byte)13

14.gif (737 byte)14            15.gif (766 byte)15            16.gif (688 byte)16            17.gif (621 byte)17

18.gif (586 byte)18         19.gif (584 byte)19         20.gif (538 byte)20         20 A.gif (621 byte)21

20 B.gif (586 byte)22           21.gif (712 byte)23          22.gif (676 byte)24       23.gif (638 byte)25

                                                                         23 bis.gif (898 byte)25 bis

Direzione B:

25.gif (572 byte)26         26.gif (514 byte)27         27.gif (531 byte)28            28.gif (577 byte)29

 

29.gif (572 byte)30            31.gif (535 byte)31          33.gif (536 byte)32

29 bis.gif (758 byte)30 bis     31 bis.gif (696 byte)31 bis        33 bis.gif (734 byte)32 bis

Direzione A:

35.gif (599 byte)33                  36.gif (525 byte)34

35 bis.gif (797 byte)33 bis36 bis.gif (885 byte)34 bis

Direzione B:

37.gif (549 byte)35               38.gif (523 byte)36

37 bis.gif (872 byte)35 bis 38 bis.gif (738 byte)36 bis

Direzione C:

40.gif (520 byte)37

          40 bis.gif (792 byte)37 bis

Direzione B:

41.gif (511 byte)38               43.gif (563 byte)39          44.gif (574 byte)40

41 bis.gif (913 byte)38 bis 43 bis.gif (915 byte)39 bis

45.gif (604 byte)41         46.gif (495 byte)42        48.gif (532 byte)43         50.gif (528 byte)44

45 bis.gif (830 byte)41 bis 46 bis.gif (960 byte)42 bis 48 bis.gif (768 byte)43 bis

51.gif (521 byte)45              52.gif (491 byte)46

Direzione A:

53.gif (776 byte)47           54.gif (796 byte)48          55.gif (686 byte)49

56.gif (627 byte)50            57.gif (616 byte)51

Direzione C:

58.gif (815 byte)52          59.gif (927 byte)53

Direzione E:

60.gif (772 byte)54         61.gif (812 byte)55

Punto O:

62.gif (751 byte)56          63.gif (716 byte)57