M CHIRIACO BERENGARIO

C.N. 8 DAN

Daidaiiro Obi -Midori Obi

da Cintura Arancione a Cintura Verde

collana Quaderni Tecnici volume 2

 

libro6.JPG (10834 byte)

 

Indice:

Parte 1 - Daidaiiro Obi

TE WAZA

Juntsuki No Tsukomi

Gyakuzuki No Tsukomi

Tobikomizuki

Nagashizuki

Urazuki

Tatezuki

Agezuki

Uraken Uchi

Tettsui Uchi

Haito Uchi

KERI WAZA

Surikomi Ashi

Surikomi Maegeri

Sokuto

Yokogeri

Yokogeri Sokuto

Ashi Barai

Uramawashi

RENRAKU WAZA

Kette Junzuki No Tsukomi

Kette Gyakuzuki No Tsukomi

UKE WAZA

Haishu Sotouke

Shutouke

Morote Uke / Jodan Sasae Sotouke

Shoteiuke

KATA

Kata Pinan Shodan

Bunkai Shodan Ipponme

Ippon Kumite Shodan Ipponme

Applicazione Shodan Ipponme

Bunkai Shodan Nihonme

Ippon Kumite Shodan Nihonme

Applicazione Shodan Nihonme

KUMITE

Ipponzuki Nihonme

Ippongeri Nihonme

Sanbonzuki Nihonme

Sanbongeri Nihonme

WAZA e TAOSHI

Waza Kumite Ipponme

Waza Kumite Nihonme

Taoshi Waza Ipponme

Taoshi Waza Nihonme

 

Parte 2 - Midori Obi

NOTE SUL KARATE

TE WAZA

Mawashizuki

Kagizuki

Empi Uchi (Mae Empi)

Mawashiempi

Otoshiempi

Tate Empi

Ushiroempi

Yokoempi

KERI WAZA

Ushirogeri

Hitsuigeri

UKE WAZA

Shotei Awasaeuke

Otoshiuke

MOVIMENTI DEL CORPO

Tsukomiuke

Hikiuke

KATA

Kata Pinan Sandan

Bunkai Sandan Ipponme

Ippon Kumite Sandan Ipponme

Applicazione Sandan Ipponme

Bunkai Sandan Nihonme

Bunkai Sandan Sanme

Ippon Kumite Sandan Sanme

Bunkai Sandan Yohonme

KUMITE

Ipponzuki Sanme

Ippogeri Sanme

Sanbonzuki Sanme

Sanbongeri Sanme

WAZA e TAOSHI

Waza Kumite Sanme

Waza Kumite Yohonme

Taoshi Waza Yohonme

Taoshi Waza Gohonme


Per ulteriori informazioni ed eventuali ordini scrivere alla NES di Roma oppure direttamente a

ordini@berengario.it